Udvikling af nye didaktikeres professionelle dømmekraft

Hvordan tager vi bedst imod nye undervisere?

Selv om erhvervsskoleundervisere gennemgår en formel uddannelse gennem den erhvervspædagogiske diplomuddannelse, er der et ’læringshul’ for nyansatte undervisere på landets erhvervsskoler, idet mange først påbegynder uddannelsen efter ét år.

Dette efterlader underviserne i en hverdag karakteriseret ved learning by doing uden et organiseret rum til pædagogiske refleksioner. Nyansatte undervisere udtrykker ønske om tidligere at få en pædagogisk værktøjskasse, og der efterspørges kollektive rum til pædagogisk-didaktiske refleksioner

Derfor spørger vi i Projekt ’Udvikling af nye didaktikeres professionelle dømmekraft’:

  • Hvordan udvikler nye didaktikere en professionel dømmekraft, der tidligt gør dem i stand til at levere undervisning af høj kvalitet?

  • Og hvordan giver man samtidig plads til den tvivl, der opstår, når der fra dag 1 skal træffes pædagogiske og didaktiske valg i en kompleks undervisningspraksis?

Hvad skal projektet bruges til?

Projektets formål er at udvikle praksisnære pædagogisk-didaktiske kompetenceudviklingsforløb, der udvikler nye didaktikeres professionelle dømmekraft.

Vi er optaget af, at kompetenceudviklingsforløbene løfter skolernes samlede kapacitet til hele tiden at lære af og i praksis - og derved kontinuerligt forbedrer undervisningens kvalitet. 

Derfor vil vi:

  • Undersøge, hvad der virker hæmmende og fremmende for at nye didaktikere udvikler professionel dømmekraft.

  • Udvikle, afprøve og beskrive designs for, hvordan man på erhvervsskoler kan arbejde systematisk med at opbygge nye didaktikeres professionelle dømmekraft på en måde, der bidrager til organisatoriske læringsprocesser.

 

Projektet forventede output

Med projektet håber vi, at nye didaktikeres tvivl og usikkerhed kan være katalysator for refleksiv tænkning og pædagogisk begrebsdannelse - og dermed afgørende for styrkelse af den professionelle dømmekraft. Ikke alene for den enkelte underviser, men for kollektivet af undervisere.

Vi forventer, at projektet er med til at:

  • identificere nye didaktikeres behov for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling.

  • producere viden om hvordan didaktisk tvivl kan imødekommes og danne afsæt for erhvervsskoleunderviserens udvikling af professionel dømmekraft

  • opbygge skolernes organisatoriske kapacitet til at styrke nye didaktikeres professionelle dømmekraft.

  • udvikle og afprøve organisatoriske design for systematisk og praksisnær pædagogisk kompetenceudvikling af nye didaktikere.

  • beskrive og formidle afprøvede kompetenceudviklingsforløb for nye didaktikere.

Konkret udmunder projektet i forskellige designs for pædagogisk kompetenceudvikling samt podcast og/eller videoer om, hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre pædagogisk-didaktiske kompetenceudviklingsforløb for nye undervisere.

Derudover udgives en forskningsrapport i et let tilgængeligt sprog, der publiceres på skolernes hjemmesider for alle interesserede.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Anna Opstrup Larsen på AOL@sosuranders.dk

Hvem deltager?

Projektet afvikles i et samarbejde mellem Randers Social- og Sundhedsskole, Mercantec og Aarhus TECH med følgeforskning fra Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet.

   

Projektet er finansieret af Region Midtjyllands uddannelsespulje.