Privatlivspolitik for elever

Randers Social- og Sundhedsskole indsamler personoplysninger som led i dit uddannelsesfor-løb jf. Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. April 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personop-lysninger om fri udveksling af sådanne oplysninger) og Databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysnin-ger). 

Når vi i vores privatlivspolitik skriver elev, mener vi alle typer af elever og kursister, der er til-knyttet skolen. 

Når vi skriver skolen, vi, os eller vores, henvises til Randers Social- og Sundhedsskole. 

Med personoplysninger, mener vi alle oplysninger, der relateres til dig, og som vi kan an-vende. 

Privatlivspolitikken beskriver 

 • • Hvilke personoplysninger skolen indsamler, og hvad vi bruger data til 
 • • Dine rettigheder 
 • • Vores sikkerhedsforanstaltninger 
 • • Din mulighed for at rette henvendelse til skolen.

Dataansvarlig

Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ – tlf. 8641 6900. Økonomi og administrationschef John Strøm – tlf. 2243 3965 Mail: gdpr@sosuranders.dk 

Ansvarlig for behandling og vedligehold af elevdata, Randers afdelingen: Elevadministrationen, Minervavej 47, 8960 Randers SØ – tlf. 8641 6900 

Ansvarlig for behandling og vedligehold af elevdata, Djurslands afdelingen: Elevadministrationen, Ydesvej 1, 8500 Grenaa – tlf. 8641 6900 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) Anne Lene Pugholm, IT Center Nord, Øster Uttrupvej 1, 9000 Aalborg – tlf. 7250 5979 Mail: dpo@itcn.dk.

Personoplysninger om dig

Personoplysninger omfatter enhver form for information om en identificerbar person, som er relevante i forhold til din uddannelse på skolen. Det kan f.eks. være 

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og cpr-nummer 
 • Oplysninger om tidligere uddannelse, erhvervserfaring eller andre forhold, som er relevante i forhold til uddannelsesforløbet 
 • Fraværsregistrering, sygdom, barsel og anden orlov under uddannelsesforløbet 
 • Referater og noter fra fraværs- og kontaktlærersamtaler (Du har selv adgang til noter og referater i UDDATA+) 
 • I særlige tilfælde registrerer Randers Social- og Sundhedsskole følsomme personoplysninger om dig, hvis det kræves i henhold til relevant lovgivning. 

Hvis vi skal bruge oplysninger, som den relevante lovgivning ikke tillader os at registrere uden dit samtykke, vil du til enhver tid blive bedt om at give dit samtykke. Det kan blandt andet være oplysninger om din sundhed, eventuelle hensyn eller personlige forhold. 

Hvor kommer oplysningerne fra?

Vi indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjepart, f.eks. offentlige myndighe-der eller samarbejdspartnere. I situationer hvor vi ikke har lovhjemmel til at indsamle oplys-ninger hos tredjepart, vil vi bede om dit samtykke. 

Formål

Randers Social- og Sundhedsskole behandler personoplysninger i forbindelse med dit uddan-nelsesforløb(eller kursusforløb) til følgende formål: 

 • Administration af dit uddannelsesforløb 
 • Sikre fastholdelse og gennemførsel af uddannelsesforløb vha. rette støttemuligheder 
 • Sikre korrekt vejledning og støtte under uddannelsesforløbet

Vi bruger udelukkende dine personoplysninger i forbindelse med den nødvendige administra-tive varetagelse af dit uddannelsesforløb. Derudover er der lovmæssige forpligtelser, som sko-len skal overholde, og som indebærer behandling af dine personoplysninger – det kan f.eks. være indberetning af fravær til AUB, indberetninger til SU samt indberetninger til ungedataba-sen. 

Dine personoplysninger kan også blive behandlet i forbindelse med skolens opfyldelse af juridi-ske forpligtelser. 

Samtykke

Nogle behandlinger kræver dit samtykke. Det gælder f.eks. hvis du optræder i markedsførings-materiale, undervisningsvideoer mm.

Modtagere

Skolen kan dele dine oplysninger med: 

 • IT leverandører, support og andre institutioner, som vi samarbejder med for at assistere skolens virke/virksomhed. 
 • Offentlige myndigheder. 

Når der er tale om egentlig databehandling, har skolen indgået databehandleraftaler med den pågældende leverandør. 

Sletning / opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet ved lov. 

Generelt betyder det, at vi opbevarer dine personlige oplysninger under hele dit uddannelses-forløb og efterfølgende jf. nedenstående retningslinjer: 

 • • Dine personoplysninger opbevares i op til 5 år efter du har afsluttet din uddannelse på Ran-ders Social- og Sundhedsskole. 
 • • Eksamensbeviser opbevares op til 30 år efter du har afsluttet din uddannelse på Randers Social- og Sundhedsskole. 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder: 

 • du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, skolen behandler om dig. 
 • du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv. 
 • du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for sko-lens almindelige generelle sletning indtræffer. 
 • du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og kan få behandlin-gen af dine personoplysninger begrænset. 
 • du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod skolens behandling af dine personoplys-ninger. 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilba-gekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktu-reret og læsevenligt format (dette kaldes dataportabilitet). 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet, hvis du er utilfreds Randers Social- og Sundhedsskoles behandling af dine data.

 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, du f.eks. har ret til at blive slettet eller ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette af-hænger af de præcise omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Henvendelse

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller i øvrigt har spørgsmål til skolens privat-livspolitik for elever, er du velkommen til at rette henvendelse til elevadministrationen. 

Opdateret august 2020/MGP