Privatlivspolitik for elever

Underretning om indsamling af personoplysninger

Randers Social- og Sundhedsskole er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Dataansvarlig

Randers Social- og Sundhedsskole er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. 

Kontaktoplysninger

Randers Social- og Sundhedsskole

Minervavej 47

8960 Randers SØ

Tlf. 8641 6900
info@sosuranders.dk

CVR: 29548145

EAN: 5798000558113 

Kontaktoplysninger på skolens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte skolens databeskyttelsesrådgiver Anne Lene Pugholm på alpu@itcn.dk

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger, kategorier af personoplysninger samt opbevaringsperiode for dine personoplysninger

Formålet med behandlingen

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode*

Hvor stammer data fra

1.     Indhentning af elevdata til studieadministrativt system.

Almindelige og fortrolige personoplysninger. Herunder adresse, CPR-nummer, CV, e-mail, fødselsdato, navn, pårørende/værger, stillingsbetegnelse, telefonnummer, uddannelsesmæssige oplysninger og evt. bilag der vedhæftes en ansøgning.

 

Følsomme personoplysninger. Herunder helbredsoplysninger.

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e

 

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b for SPS-data

 

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer

 

AVU, FVU, OBU- bekendtgørelserne

 

Ikke-optagne elever/kursister: 6 mdr. efter afslagstidspunkt; for gymnasiale uddannelser dog 18 mdr. efter afslagstidspunkt.

 

Optagne elever: ved uddannelsens afslutning.

 

 

For fuldtidsstuderende indhentes de fra Optagelse.dk

 

For kursister indhentes de fra Voksenuddannelse.dk

 

I tilfælde af aktivering indhentes data fra Job Center.

 

I tilfælde af videreuddannelse indhentes data fra arbejdsgiver.

 

2.     Kompetencevurdering, herunder optagelsesprøver.

Almindelige og fortrolige personoplysninger. Herunder CPR-nummer, navn, adresse, e-mail, telefonnummer, uddannelsesønsker, standpunkts- og prøvekarakterer og eksamensgennemsnit, eventuelle værgeoplysninger, skoletilknytning, uddannelsesparathedsvurdering.

Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e 

 

Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 

 

AVU, FVU, OBU- bekendtgørelserne 

 

6 måneder efter endt proces.

Personoplysningerne stammer fra den registrerede selv.

3.     Indsamling af kontaktoplysninger i forbindelse med ”Book et besøg” tilmelding på skolen

Almindelige og fortrolige personoplysninger.

Herunder navn, e-mail og telefonnummer.

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e

-

Personoplysningerne indsamles via tilmelding til ”Book et besøg” på www.sosuranders.dk

4.     Indsamling af personoplysninger i forbindelse med brobygning.

Almindelige og fortrolige personoplysninger.

Herunder adresse, CPR-nummer, e-mail, hold/klasse, navn, uddannelsesmæssige oplysninger.

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c

 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e

 

Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1

 

Bekendtgørelse af lov om Vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv.

 

I tilfælde af, at den registrerede selv tilmelder sig brobygning, stammer personoplysningerne fra den registrerede selv.

 

I tilfælde af, at tilmeldingen sker via den registreredes nuværende uddannelsesinstitution, stammer personoplysningerne herfra.

5.     Indsamling af personoplysninger ved betaling i forbindelse med deltagelse i kurser.

 

Almindelige og fortrolige personoplysninger. Herunder navn, uddannelsesniveau og CPR-nummer.

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b

 

Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1

5 år efter betaling, jf. bogføringsloven.

Personoplysningerne stammer fra kursistens tilmelding via voksenuddannelse.dk

6.     Indsamling af personoplysninger ved optagelsessamtale

Almindelige og fortrolige personoplysninger. Herunder fødselsdato, navn, uddannelsesønsker, standpunkts- og prøvekarakterer og eksamensgennemsnit, skoletilknytning.

 

EUD Screening af talforståelse og sprogkundskaber

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e

 

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b for SPS-data

 

AVU, FVU, OBU- bekendtgørelserne

 

 

For fuldtidsstuderende indhentes de fra Optagelse.dk samt den registrerede selv.

Dine personoplysninger opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e.

Det er nødvendigt for at vi kan indskrive dig på uddannelsen, at vi har ovenstående personoplysninger. Har vi ikke disse personoplysninger, kan vi ikke oprette dig som elev/kursist på uddannelsen.

* De angivne opbevaringsperioder angiver oplysninger arkiveret i skolens arkiveringssystem Visma Case. Opbevaringsperioderne er jf. ”Oversigt over opbevaringskrav fra STIL”. I skolens studieadministrative system bliver du som elev/kursist lukket efter endt uddannelse.

Modtagere af personoplysninger ved videregivelse samt retsgrundlaget for videregivelsen 

Navn på modtager

Adresse

Retsgrundlag

Formål

Børne- og Undervisningsministeriet

Danmark

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e

Formålet er at kunne indhente ansøgninger.

IT-leverandører

Danmark og EU

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e

Formålet med at overføre personoplysninger til IT-leverandører er, at disse kan bistå med levering, support, IT hosting og lignende IT-løsninger til skolens systemer.

Kommuner

Danmark

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c 

Formålet er at kunne opfylde forpligtelse overfor UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Når der sker en overførsel til et usikkert tredjeland uden for EU og EØS, baseres behandlingens retsgrundlag på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, som findes via nedenstående link:

Standard Contractual Clauses (SCC) | EU-Kommission (europa.eu)

Vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger direkte til modtagere uden for EU og EØS. Under visse særlige omstændigheder er der dog begrænset sandsynlighed for, at de amerikanske myndigheder kan kræve data udleveret af et amerikansk ejet moderselskab for en IT-leverandør.

Ønskes en kopi af overførelsesgrundlaget udleveret, skal der rettes henvendelse til den dataansvarlige. 

Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser på dine personoplysninger, herunder profilering.

Retten til ikke at blive gjort til genstand for en afgørelse alene baseret på automatisk behandling

Du har ret til ikke at blive gjort til genstand for en automatisk afgørelse i de tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt for indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt mellem dig og os, er hjemlet i EU-ret eller dansk national ret eller i tilfælde, hvor afgørelsen er baseret på den registreredes samtykke.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har, efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 samt artikel 20-21, en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne angivet øverst i dokumentet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Der kan forekomme særlige tilfælde, hvor indsigtsretten ikke kan påberåbes.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.