Styrkende fællesskaber for ’de nye unge’

- Hvordan bliver vi klædt på til at møde ny udsathed?

Mange unge mistrives. Det oplever vi også på erhvervsuddannelserne og FGU. Unge kæmper med bl.a. stress, angst, depression og ensomhed – og deres mistrivsel kan handle om følelsen af ikke at høre til. Forskere taler om en ’ny udsathed’: Højt tempo på alle livsarenaer, stort fokus på præstation, og en tendens til at vende presset indad.

Skolerne i dette projekt møder flere og flere elever, der mistrives, hvilket gør det vanskeligt at deltage aktivt i undervisningen og gennemføre uddannelsen.

Undervisere fortæller om manglende ‘redskaber’ til at møde ’de nye unge’: Eleverne har ønsker og krav til særlige aftaler og hensyn, som kan være svære at honorere, når man samtidig skal have klassefællesskabet for øje.

I projektet vil vi derfor undersøge de unges udfordringer på ungdomsuddannelserne og styrke de unges fællesskab og tilhørsforhold til skolen.

Hvad skal projektet bruges til?

Projektets formål er at gøre vores uddannelsesinstitutioner i stand til favne den stigende gruppe unge elever, som oplever stress, angst mm. Den primære målgruppe vil derfor være ‘de nye unge’, men projektet vil naturligt gavne alle elever på uddannelsen, da der arbejdes med fællesskaber i bred forstand på de enkelte undervisningshold.

Vi vil gennem projektet forsøge at hjælpe uddannelsesinstitutionerne til at indarbejde en praksis, som tilgodeser 'de nye unge’ i det generelle fællesskab. Vi ønsker at styrke elevernes sociale og arbejdsmæssige fællesskaber, samt skabe en højere grad af tilhørsforhold og stolthed ved at være elev på FGU og Erhvervsuddannelserne. Herved vil flere elever opnå en højere grad af trivsel og dermed gennemførelse.

Derfor vil vi:

  •  komme tættere på elevernes egen forståelse af, og behov for fællesskaber og indsatser, der kan styrke trivsel, ejerskab og motivation i uddannelsen.
  •  klæde underviserne på, så de oplever at være kompetente til at møde og støtte ‘de nye unge’, så de unge oplever et meningsfuldt uddannelsesforløb.

Projektets forventede output

Vi tror på, at elevfællesskaber styrker både den individuelle og samlede trivsel. Projektet vil derfor levere konkrete bud på, hvordan man kan styrke fællesskabet og herved øge trivslen – og dermed gennemførelsen - blandt ’de nye unge’.

Med projektet håber vi

  • at skabe indsigt i ‘de nye unge’s behov og udfordringer samt behov for kompetenceudvikling hos undervisere.
  • at flere elever føler sig som en del af skolens fællesskaber
  • at underviserne føler sig kompetente til at arbejde med ‘de nye unge’ og deres fællesskaber
  • at der udarbejdes materialer, som kan udbredes nationalt og derigennem være behjælpelig til at styrke fællesskaberne på relevante uddannelsesinstitutioner.   

Konkret udmunder projektet i forskellige designs af pædagogiske tiltag med understøttende materialer til konkret og systematisk kompetenceudvikling og imødekommelse af nye udsathed, som kan udbredes til landets ungdomsuddannelser. Disse vil også blive formidlet gennem workshops til de undervisere, der deltager i aktionslæringsforløbet samt til interesserede parter i forankringsworkshoppen.

Projektets resultater, erfaringer og anbefalinger vil blive samlet og udgivet til relevante aktører og netværk. Slutteligt vil der udarbejdes eksempler, der via små videoer viser, hvordan skolerne har arbejdet med projektets tiltag, design og materialer.  

Undervejs vil projektets aktiviteter og resultater løbende blive formidlet på de deltagende skolers hjemmesider og sociale medier, og der vil blive udarbejdet faglige artikler om projektet.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Anna Opstrup Larsen på AOL@sosuranders.dk

Hvem deltager?

Projektet afvikles i et samarbejde mellem Randers Social- og Sundhedsskole, FGU Midt-Vest, Herningsholm Erhvervsskole og Dansk center for undervisningsmiljø.

Projektet er finansieret af Region Midtjyllands uddannelsespulje.