Værd at vide

Som elev på Randers Social- og Sundhedsskole er der en række ordensregler og retningslinjer, som du skal kende. Hvis du overvejer at starte på én af vores uddannelser, kan du se lidt om vores ordensregler og retningslinjer for både elever, kursister og medarbejdere her.

 

Sygemelding

Når du er på skolen
Hvis du er syg, eller af en anden grund ikke kan komme i skole, skal dette meldes i Uddata senest kl. 8.30. Dette kan gøres via Uddata appen. Har du ikke mulighed for at logge på Uddata, kan du ringe til skolen. Vi opfordrer dog til, at du bruger Uddata.

Elever på hovedforløb med en uddannelsesaftale skal også melde fravær til arbejdsgiver i skoleperioderne.

Når du er i praktik
I praktikperioderne skal sygdom meldes til praktiksted/arbejdsgiver. 

 

Egen syg­dom og barns 1. og 2. sygedag er de eneste god­kendte fraværsårsager.

 

Tobaksfri skoletid

På Randers Social- og Sundhedsskole vil vi gerne være et sundt og levende uddannelsessted, som er med til at understøtte gode vaner og sund livsstil hos alle elever, kursister og ansatte.

Undersøgelser viser, at 67-83 % af landets unge elever mener, tobaksfri skoletid er en god idé.

Derfor har vi tobaksfri skoletid. Det betyder konkret, at det ikke vil være tilladt for elever, kursister, ansatte eller gæster at ryge eller benytte anden tobak i skoletiden – altså fra du møder ind, til du har fri. Det gælder både på skolens arealer og uden for skolens område.

Læs mere om tobaksfri skoletid her

Studieregler

Vi ønsker en skole, hvor den enkelte tager ansvar for sine egne handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af tillid og gensidig ansvarlighed. Der kan udarbejdes konkrete praktiske aftaler i de enkelte klasser.

Randers Social- og Sundhedsskole sætter den enkeltes sundhed, trivsel og læring højt. Derfor ønsker vi at praktisere det i dagligdagen på den måde, vi er sammen på. Både ved at tage hånd om den enkelte og sætte fællesskabet højt og derigennem skabe optimale læringsbetingelser samt et etisk grundlag for at arbejde med mennesker inden for social- og sundhedssektoren samt det pædagogiske område.

Skolen ønsker, at flest mulig elever når deres mål, får et godt forløb og klarer uddannelsen. Derfor vil vi gerne hjælpe dig, hvis du har brug for det.

Vi har opsat en række ordens- og studieregler, der gælder for elever på Randers Social- og Sundhedsskole:

Studieregler

 • Der vil løbende være hjemmearbejde under dit uddannelsesforløb og en række opgaver, der skal afleveres til faste deadlines. Manglende aflevering af opgaver, kan også få konsekvenser for indstilling til prøve.
 • En del af dit uddannelsesforløb foregår som projektarbejde, hvor der bl.a. kan indgå aktiviteter uden for skolen. Disse aktiviteter skal være aftalt med din underviser og registreres.
 • Hvis du bliver syg, eller af anden grund ikke kan komme i skole, skal du give skolen besked.
 • Vi forventer, at du møder til tiden, er aktiv og deltagende, og ikke forlader undervisningen i utide.
 • Vi forventer, at du udviser respekt for din underviser og den måde din underviser har planlagt undervisningen
 • Vi accepterer ikke snyd i opgavebesvarelser og prøver. Ved snyd i opgaver gives karakteren -03, krav om udarbejdelse af en ny opgave, og det kan få konsekvenser for indstilling til prøve. Ved snyd til prøver bortvises du fra prøven.

Ordensregler

På skolen har vi nogle ordensregler, som skal bidrage til at sikre et godt skolemiljø for elever, medarbejdere og gæster i huset. Vi er alle ansvarlige for at følge ordensreglerne.

Skolens ejendom

 • Vi forventer, at du behandler bøger, inventar, udstyr og lokaler med respekt og rydder op efter dig, overalt hvor du færdes.

Rygning

 • Vi har røgfri skoletid. Det betyder, at det ikke er tilladt for elever, kursister, ansatte eller gæster at ryge i skoletiden. Forbudet gælder både på skolens arealer og uden for skolens område.

Alkohol og narkotika

 • Vi accepterer ikke brug af alkohol på skolen. Ligeledes accepteres ikke brug, besiddelse og salg af euforiserende stoffer, ligesom du ikke må møde påvirket i skole.

Mobning, trusler om vold og vold

 • Vi accepterer ikke nogen former for mobning, trusler om vold og vold og overtrædelse kan også medføre politianmeldelse.

Det er mobning, når man groft eller gentagne gange udsætter en anden for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende og vedkommende ikke er i stand til at forsvare sig.

Deling af krænkende materiale er også mobning og i de fleste tilfælde faktisk ulovligt.

Du kan læse mere i skolens antimobbestrategi her

Tyveri

 • Tyveri på skolen politianmeldes.

Ved overtrædelse af studie- & ordensregler

Skolen kan alt efter situationens alvor og overtrædelsens karakter iværksætte en eller flere af følgende sanktioner:

 • Mundtlig påtale
 • Skriftlig advarsel
 • Hjemsendelse i kortere eller længere tid
 • Bortvisning fra skolen, ophør af uddannelsesforløb/ophævelse af uddannelsesaftale
 • Politianmeldelse i særligt alvorlige tilfælde

Al dokumentation, f.eks. referater og afgørelser i forbindelse med overtrædelsen, vil indgå i din elevsag.

Hvis du har en uddannelsesaftale, vil din arbejdsgiver blive orienteret, hvis overtrædelse af ordensreglerne har betydning for elevens muligheder for at du kan gennemføre uddannelsesforløbet.

 

Særligt vedrørende røgfri skole- og arbejdstid:

Er du elev på skolen har det følgende konsekvenser, hvis du ryger i skoletiden:

 • Mundtlig advarsel
 • Skriftlig advarsel
 • Gentagne overskridelser af rygeforbudet vil blive betragtet som en overskridelse af skolens ordensregler. Det vil få indflydelse på dit uddannelsesforløb.

NB! Hvis du som elev er i et ansættelsesforhold, vil din arbejdsgiver bliver kontaktet

 

Er du kursist på skolen har det følgende konsekvenser, hvis du ryger i undervisningstiden:

 • Mundtlig henstilling
 • Din arbejdsgiver vil blive kontaktet
 • Overskridelse af rygeforbudet kan få indflydelse på dine muligheder for at gennemføre dit kursus/efteruddannelse.

Fraværsprocedure

FREMMØDE, FRAVÆR OG SYGEMELDING

Der er mødepligt til alle læringsaktiviteter. Det er naturligvis i din egen interesse at deltage aktivt i de aktiviteter, der er planlagt, så det forventer vi, at du gør. Både for din egen skyld, og fordi mange aktiviteter foregår i tæt samarbejde med de andre elever på holdet. I er afhængige af hinanden. 

Dit fravær skal registreres

Underviserne har pligt til at registrere alt fravær og du skal også selv registrere fravær, hvis du er fraværende til undervisningen. Det gør du senest kl. 8.30 via mail eller SMS i Elevplan. Du kan læse om opsætning af SMS-funktionen her. Hvis du ikke har mulighed for at sende mail eller SMS, skal du ringe til skolen på 8641 6900.

Hvis du forlader undervisningen, skal du informere din underviser og registrere fraværet i Elevplan.

Dit fravær registreres i Elevplan, og kan følges af dig og skolen – samt din arbejdsgiver, når du er i gang med hovedforløbet.

Sygmelding

Alle kan blive syge. Derfor kan skolen godkende dit fravær, hvis det skyldes sygdom. Egen sygdom og barnets 1. sygedag er eneste fravær, som skolen må godkende.

Skolen har ret til at bede dig om dokumentation for længerevarende eller kronisk sygdom. Du skal selv betale for dokumentationen.

Har du en uddannelsesaftale?

Hvis du har en uddannelsesaftale, skal du melde dig syg/fraværende hos både skole og din arbejdsgiver.  Din overenskomst og arbejdsgiver kan godt have andre regler for, hvornår du må være fraværende.

Du kan risikere at blive trukket i løn, og det er din arbejdsgiver, der afgør dette.

Vi følger op på dit fravær

Hvis du er fraværende i et omfang, der er problematisk, vil der blive taget hånd om det med det samme. I første omgang er det din kontaktlærer, der tager kontakt til dig. På Randers Social- og Sundhedsskole er definitionen på studieaktivitet, at man som elev overholder de aftaler, der bliver lavet med skolen og kontaktlæreren.

Hvis dit fravær overstiger ca. 10% indkaldes du til samtale af din kontaktlærer og modtager desuden en skriftlig advarsel fra skolen. Såfremt fraværet forsat stiger vurderes dit forsatte skoleforløb.

Hvis du er under 18 år modtager dine forældre en kopi af advarslen. Hvis du har en uddannelsesaftale orienteres din arbejdsgiver.

 

Klagevejledning

Alle klager skal sendes til Randers Social- og Sundhedsskole.

Se klagevejledningen her

 

Helhedsevaluering

Formålet med helhedsevaluering er at støtte eleven til at forsætte med uddannelsen.

Helhedsevalueringen afholdes som en samtale mellem elev, praktik (arbejdsgiver), kontaktlærer og uddannelsesvejleder. På mødet drøftes de forhold omkring eleven som kræver en samlet indsats.

Læs hele vejledningen om helhedsevalueringer her

Politik og demokrati

På Randers Social- og Sundhedsskole ønsker vi, at alle elever bliver aktive demokratiske borgere. Derfor opfordrer vi til, at eleverne tager aktivt del i politiske diskussioner og danner sig en holdning.

Konkret i forbindelse med valg og valgkampe er politiske partier og kandidater velkommen på skolens afdelinger som en del af den demokratiske proces. Her må de diskutere politik og påvirke eleverne i deres egenskab af borgere og vælgere.

Partierne/kandidaterne må tage opstilling ved afdelingernes hovedindgange i Grenå og Randers. Opstillingen må ikke hindre eleverne i at passere uantastet frem og tilbage. Partierne/kandidaterne må derfor på ingen måde blokkere for indgangene.