Værd at vide

Som elev på Randers Social- og Sundhedsskole er der en række ordensregler og retningslinjer, som du skal kende. Hvis du overvejer at starte på én af vores uddannelser, kan du se lidt om vores ordensregler og retningslinjer for både elever, kursister og medarbejdere her.

 

Sygemelding

 

Når du er på skolen
Hvis du er syg, eller af en anden grund ikke kan komme i skole, skal dette meldes i Studie+ senest kl. 8.30. Dette kan gøres via Studie+-appen. Har du ikke mulighed for at logge på Studie+, kan du ringe til skolen. Vi opfordrer dog til, at du bruger Studie+.

Elever på hovedforløb med en uddannelsesaftale skal også melde fravær til arbejdsgiver i skoleperioderne.

Når du er i praktik
I praktikperioderne skal sygdom meldes til praktiksted/arbejdsgiver. 

Egen syg­dom og barns 1. og 2. sygedag er de eneste god­kendte fraværsårsager.

 

Tobaksfri skoletid

 

På Randers Social- og Sundhedsskole vil vi gerne være et sundt og levende uddannelsessted, som er med til at understøtte gode vaner og sund livsstil hos alle elever, kursister og ansatte. 


Undersøgelser viser, at 67-83 % af landets unge elever mener, tobaksfri skoletid er en god idé.

Derfor har vi tobaksfri skoletid. Det betyder konkret, at:

 • Skolens matrikel er fuldstændig tobaks- og røgfri. Herunder også på parkeringpladsen. Bemærk, at samme regler gælder på Viden Djurs', Tradiums og Paderup Gymnasiums områder.

 • Det er ydermere ikke tilladt for elever, kursister, ansatte eller gæster at ryge eller benytte anden tobak i skoletiden – også når du er uden for skolens matrikel.

Overtrædelse af ovenstående kan føre til sanktioner beskrevet i skolens ordensregler.

Læs mere om tobaksfri skoletid her

Studieregler

 Vi har opsat en række studieregler, der gælder for elever på Randers Social- og Sundhedsskole:

Du kan finde skolens studieregler her

Ordensregler

 

På skolen har vi nogle ordensregler, som skal bidrage til at sikre et godt skolemiljø for elever, medarbejdere og gæster i huset. Vi er alle ansvarlige for at følge ordensreglerne.

Du kan finde skolens ordensregler her

Ved overtrædelse af studie- & ordensregler

 

Skolen kan alt efter situationens alvor og overtrædelsens karakter iværksætte en eller flere af følgende sanktioner:

 • Mundtlig påtale
 • Skriftlig advarsel
 • Hjemsendelse i kortere eller længere tid
 • Bortvisning fra skolen, ophør af uddannelsesforløb/ophævelse af uddannelsesaftale
 • Politianmeldelse i særligt alvorlige tilfælde

Al dokumentation, f.eks. referater og afgørelser i forbindelse med overtrædelsen, vil indgå i din elevsag.

Hvis du har en uddannelsesaftale, vil din arbejdsgiver blive orienteret, hvis overtrædelse af ordensreglerne har betydning for elevens muligheder for, at du kan gennemføre uddannelsesforløbet.

Særligt vedrørende tobaksfri skole- og arbejdstid:

Er du elev på skolen har det følgende konsekvenser, hvis du benytter tobak i skoletiden:

 • Mundtlig advarsel
 • Skriftlig advarsel
 • Gentagne overskridelser af rygeforbudet vil blive betragtet som en overskridelse af skolens ordensregler. Det vil få indflydelse på dit uddannelsesforløb.

NB! Hvis du som elev er i et ansættelsesforhold, vil din arbejdsgiver bliver kontaktet 

Er du kursist på skolen har det følgende konsekvenser, hvis du benytter tobak i undervisningstiden:

 • Mundtlig henstilling
 • Din arbejdsgiver vil blive kontaktet
 • Overskridelse af tobaksforbuddet kan få indflydelse på dine muligheder for at gennemføre dit kursus/efteruddannelse.

Fraværsprocedure

 

Fremmøde, fravær og sygemelding

Der er mødepligt til alle læringsaktiviteter. Det er naturligvis i din egen interesse at deltage aktivt i de aktiviteter, der er planlagt, så det forventer vi, at du gør.

Både for din egen skyld, og fordi mange aktiviteter foregår i tæt samarbejde med de andre elever på holdet. I er afhængige af hinanden. 

Dit fravær skal registreres

Underviserne har pligt til at registrere alt fravær og du skal også selv registrere fravær, hvis du er fraværende til undervisningen. Det gør du senest kl. 8.30 i Studie+

Hvis du forlader undervisningen, skal du informere din underviser og registrere fraværet i Studie+.

Dit fravær registreres i Studie+, og kan følges af dig og skolen – samt din arbejdsgiver, når du er i gang med hovedforløbet.

Sygemelding

Alle kan blive syge. Derfor kan skolen godkende dit fravær, hvis det skyldes sygdom. Egen sygdom og barnets 1. sygedag er eneste fravær, som skolen må godkende.

Skolen har ret til at bede dig om dokumentation for længerevarende eller kronisk sygdom. Du skal selv betale for dokumentationen.

Har du en uddannelsesaftale?

Hvis du har en uddannelsesaftale, skal du melde dig syg/fraværende hos både skole og din arbejdsgiver. Din overenskomst og arbejdsgiver kan godt have andre regler for, hvornår du må være fraværende.

Du kan risikere at blive trukket i løn, og det er din arbejdsgiver, der afgør dette.

Vi følger op på dit fravær

Hvis du er fraværende i et omfang, der er problematisk, vil der blive taget hånd om det med det samme. I første omgang er det din kontaktlærer, der tager kontakt til dig.

På Randers Social- og Sundhedsskole er definitionen på studieaktivitet, at man som elev overholder de aftaler, der bliver lavet med skolen og kontaktlæreren.

Hvis dit fravær overstiger ca. 10% indkaldes du til samtale af din kontaktlærer og modtager desuden en skriftlig advarsel fra skolen. Såfremt fraværet forsat stiger vurderes dit forsatte skoleforløb.

Hvis du er under 18 år modtager dine forældre en kopi af advarslen. Hvis du har en uddannelsesaftale orienteres din arbejdsgiver. 

Klagevejledning

 

Alle klager skal sendes til Randers Social- og Sundhedsskole.

Se klagevejledningen her

Helhedsevaluering

 

Formålet med helhedsevaluering er at støtte eleven til at forsætte med uddannelsen.

Helhedsevalueringen afholdes som en samtale mellem elev, praktik (arbejdsgiver), kontaktlærer og uddannelsesvejleder. På mødet drøftes de forhold omkring eleven som kræver en samlet indsats.

Læs hele vejledningen om helhedsevalueringer her.

Politik og demokrati

 

På Randers Social- og Sundhedsskole ønsker vi, at alle elever bliver aktive demokratiske borgere. Derfor opfordrer vi til, at eleverne tager aktivt del i politiske diskussioner og danner sig en holdning.

Konkret i forbindelse med valg og valgkampe er politiske partier og kandidater velkommen på skolens afdelinger som en del af den demokratiske proces. 

Partierne/kandidaterne må efter forudgående aftale med skolen tage opstilling ved afdelingernes hovedindgange i Grenaa og Randers. Opstillingen må ikke hindre eleverne i at passere uantastet frem og tilbage. Partierne/kandidaterne må derfor på ingen måde blokkere for indgangene.