Posters

Her kan du læse mere om de posters, der er en del af konferencens poster session. 

1. Britta Møller - Tvivl som trigger for læring

Præsentation af Phd projektet ’Læring og udvikling i ældreplejen - i vekselvirkning mellem uddannelse og praksis’.  Projektet finder, at tvivl er et fundamentalt vilkår i håndteringen af komplekse problemer i undervisnings- og omsorgsarbejde. Projektet har afprøvet praksis for afprivatisering af denne tvivl gennem fælles udforskning.

AAU

SOSU Østjylland

Aarhus Kommune

2. Anne-Birgitte Rohwedder - Pædagogisk ledelse - hvad er meningen

Præsentation af Ph.d.-projektet af samme navn. Projektet er et aktionsforskningsprojekt gennemført på Randers Social- og Sundhedsskole i perioden 2017- 2020. I projektet analyseres sammenhæng mellem undervisere og lederes meningsskabelse og konceptualiseringen af “undervisningsobservationer og feedback”

Randers Social- og Sundhedsskole

AAU

3. Verner Sønderby - Fastholdelse af læring på tværs af skole og praktik

Projektet SEL (Sammenhæng i Elevens Læring – hele vejen igennem uddannelsen) har involveret udvikling afen elektronisk og interaktiv læringsplatform på tværs af skole og praktik, DU-IT (DinUddannelse-IT). Platformen er afprøvet i samarbejde mellem SOSU Østjylland og de østjyske kommuner og region. En evaluering i 2020 viser, at der stadig er et stykke vej at gå, før platformen når sit fulde potentiale som redskab til dialog og evaluering og til at skabe sammenhæng og gode overgange i elevernes uddannelsesforløb.

SOSU Østjylland

4. Stine Hauberg Nielsen, Sara Lei Sparre, Johanne Korsdal Sørensen - Fra Migrant til SOSU-aspirant.

Forsknings- og innovationsprojektet MIGSOSU er et aktionsforskningsforløb om rekruttering og fastholdelse af migranter i SOSU-uddannelsen og SOSU-faget. En læringsunderstøttende app og bedre erfaringsudveksling på tværs af landets SOSU-skoler og kommunale ældresektorer skal sikre optimale uddannelsesforhold og motivere flere migranter til at blive i SOSU-faget.

Mantra

Moesgårds Antropologiske Analyseenhed

Aarhus Universitet

5. Inge Almvig, Helle Ryberg, Birte Petersen, Marianne B. Andersen, Lonnie H. Simonsen, Inga Christiansen, Ulla V. Stausbo - Professionelle læringsmiljøer for SOSU-elever i praktik

I Aarhus kommune – Magistraten for Sundhed og Omsorg har vi gennem de sidste 10 år arbejdet målrettet med at udvikle professionelle læringsmiljøer for vores SOSU- elever. Vi har fokus på professionalisering og opkvalificering af vejlederne og deres rammer, herunder fast vejledningsstruktur, brug af forskellige materialer og særlig indsats for at rekruttere og fastholde elever.  

Aarhus Kommune

6. Eida Maksumic, Jytte Randbæk - Science II på SOSU-skoler

Projekt for udvikling af undersøgelsesbaseret pædagogisk/didaktisk undervisningspraksis i naturfag. For 100 naturfagsundervisere og 2000 elever på 9 erhvervsskoler

SOSU Nord

7. Jytte Randbæk, Preben O. Kirkegaard - Projekt Læringskultur på erhvervsskoler

Følgeforskning af undervisningspraksis og om elevers læringsudbytte, afviklet parallelt med et projekt om Professionelle Læringsfællesskaber (PLF). Udvikling af læringsmodel med 6 læringsmiljøer.

SOSU Nord

8. Jytte Randbæk, Vibe Aarkrog - Simulation som tredje læringsrum i SOSU-uddannelsen

Et nationalt projekt, der inddrager 12 SOSU Skoler og 12 praktiksteder (kommuner) i at udvikle viden om, hvordan brug af simulationsforløb i første praktikophold indvirker på fastholdelse af eleverne i uddannelse i overgangen fra skole til praktik samt på elevernes opnåelse af praktikmål.

SOSU Nord

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

Aarhus Universitet

9. Mette Batsberg - Støtte på tværs til sårbare elever

Projektet er et forsøg på at støtte nogle af de mest sårbare elever der uden en ekstra støtteindsats er i risiko for ikke at gennemføre uddannelsen. Det er samtidig et forsøg på at øge samarbejdet mellem skole og arbejdsgiver, idet jeg er ansat i Sundhed og Omsorg i Aarhus kommune, men har kontor og mit daglige arbejde på SOSU-Østjylland.

Aarhus Kommune

SOSU Østjylland

10. Marianne Heilskov Rousing - AR/VR i SOSU-undervisningen

Forskning i samarbejde mellem Xlab, Aalborg Universitet og Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

Videnscenter for Velfærds-teknologi Vestdanmark

Randers Social- og Sundhedsskole

11. Maia Abildskov Jensen - Ambitionen om et kvalitetssystem, som faktisk virker

Bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne fortæller, at vi ”… skal have et kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsens skoledel. Kvalitetssystemet skal omfatte procedurer for selvevaluering og procedurer for løbende informationsindsamling.” Men hvor måler vi kvaliteten af den skole, vi skaber? Hvori består kvaliteten? Og hvordan besinder vi os på procedurer, som faktisk kan gøre en forskel? Ud fra en model for sammenhæng mellem skolens strategi og arbejdet med eleverne forsøger vi at give et overblik over de komplekse sammenhænge – og et bud på måder at lede efter dér hvor kvaliteten skabes. Et forskningsfelt kunne være at undersøge, hvordan modellen kan bidrage til arbejdet med skolekvalitet, eller hvordan man i det hele taget med fordel kan opbygge et kvalitetssystem, der virker.

12. Pernille Kjær Svendsen, Sidsel Ross - SOSU-assistentelever i hospitalspraktik

Social- og sundhedsassistentens arbejdsområde bliver til stadighed mere komplekst. Det stiller krav til uddannelsen, som skal uddanne dygtige og fagligt velreflekterede social- og sundhedsassistenter. For at imødekomme dette, har vi i HovedOrtoCentret på Rigshospitalet, udarbejdet et refleksionsprogram til elever i hospitalspraktik. Refleksionsprogrammet har til formål at støtte eleverne i koblingen mellem teori og praksis. 

Rigshospitalet

HovedOrtoCentret

13. Stine Bregenhøj - SOSU-uddannelse i krydsfeltet mellem beskæftigelsespolitik og uddannelse

Covid-19 krisen har bøjet behovet for kvalificeret arbejdskraft på sundhedsområdet i neon, og SOSU-uddannelserne ses som en del af løsningen på ledighedsproblemer skabt af Covid-19 krisen. Hvordan påvirker policy tiltag på beskæftigelsesområdet SOSU-uddannelserne?

Aarhus Universitet

14. Anna Opstrup Larsen, Henriette Duch - Når lærerkvalificering skaber øget professionalisme

Hvordan kan den obligatoriske pædagogiske uddannelse af erhvervsskoleundervisere udnyttes til at kvalificere undervisningen på erhvervsskolerne og dermed øge gennemførslen og skabe så dygtige elever som muligt? Projekt ’Fra kompetenceløft til øget gennemførelse’ har undersøgt, hvad der måtte hindre en optimering af erhvervsskoleundervisningen på baggrund af DEP’en. Projektet har udviklet modeller for, hvorledes der gennem kollegiale samarbejder, organisatoriske strukturer og ledelsesmæssige tiltag kan arbejdes med at optimere og kvalificere såvel enkeltunderviseres som erhvervsskolers organisatoriske pædagogiske og didaktiske arbejde.

Randers Social- og Sundhedsskole, VIA University College

15. Anne Klitgaard Nielsen, Heidi Stenbæk - ’Rundt om gruppevejledning’ – et kompetenceudviklingsforløb for praktikvejledere

I Københavns kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning har vi igennem de sidste 4 år arbejdet målrettet med at kompetenceudvikle praktikvejledere. Vi har blandt andet undersøgt, hvornår praktikvejlederne oplever at de lykkes med vejledning i praksis og ligeledes hvad de oplever kan stå i vejen for den gode vejledning. Dette – samt et behov for at kunne modtage flere elever – har affødt et kompetenceudviklingsforløb, der understøtter vejledernes praktikvejledning i grupper. Forløbet foregår i praksis sammen med praktikvejlederne og eleverne.

Uddannelse København