Social- og sundhedshjælper

- Hovedforløb

Som social- og sundhedshjælper støtter og motiverer du den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen.

Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver. 

Typiske opgaver er personlig pleje, aktivering, omsorg og praktisk hjælp. Du kan også være den person, som han eller hun deler glæder og sorger med. 

Det kræver, at du kan leve dig ind i andre menneskers situation, tage ansvar, og du har evner til at samarbejde, men også til at arbejde selvstændigt.

På uddannelsen lærer du, hvordan du:

 • Yder omsorg og pleje
 • Bruger velfærdsteknologi (for eksempel lifte og robotstøvsugere) og digitale hjælpemidler til blandt andre borgere med handicap
 • Støtter borgeren i at forebygge eller afhjælpe for eksempel usund livsstil og ensomhed
 • Er borgerens hjælp til at finde rundt i det digitale Danmark – for eksempel NemID og e-boks
 • Observerer og videreformidler ændringer i borgerens humør og helbred, så han eller hun kan få den rette hjælp så tidligt i forløbet som muligt
 • Samarbejder med borgere med demens og deres pårørende

Praktiske oplysninger

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Hvert år starter der nye hold til januar, juni og oktober i Randers.

I Grenaa starter der hold til januar og juni. 

Vil du uddannes som social- og sundhedshjælper på Randers Social- og Sundhedsskole, kan du søge en uddannelsesaftale hos Randers Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune eller Favrskov Kommune. 

Det er kommunerne, der fastsætter ansøgningsfristen. Hold derfor øje på deres hjemmesider. 

Sådan søger du ind

Vil du uddannes som social- og sundhedshjælper på Randers Social- og Sundhedsskole, kan du søge en uddannelsesaftale hos:

 • Randers Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Norddjurs Kommune
 • Favrskov Kommune 

Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er kommunen, der ansætter eleverne.

Du finder stillingsopslagene på kommunernes hjemmesider. 

Adgangskrav

Du skal have bestået Grundforløb 2 SOSU, før du kan søge ind på uddannelsen til social- og sundhedshjælper.

Du skal altså have opnået dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau.

Fag på uddannelsen

På social- og sundhedshjælper-uddannelsen har du uddannelsesspecifikke fag, 1 valgfag og 2 valgfri uddannelsesspecifikke fag. Undervisningen opdelt i temaer af forskellig varighed. 

De uddannelsesspecifikke fag er:

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Valgfagene er:

 • Social- og sundhedshjælperen bringer borgerens sanser i spil
 • Social- og sundhedshjælperens rolle i det komplekse borgerforløb
 • Den innovative og kreative Social- og sundhedshjælper
 • Social- og sundhedshjælperen som en del af det gode hverdagsliv
 • Social- og sundhedshjælperens fag og fagstolthed
 • Engelsk

De valgfri uddannelsesspecifikke fag er:

 • Samarbejde med borgeren med demens og pårørende
 • Kost og motion til udsatte grupper
 • Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed
 • Mødet med borgeren med psykisk sygdom
 • SOSU-hjælperens opgaver i det palliative forløb
 • Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse vil indgå som en naturlig del af den daglige undervisning og tilrettelæggelse, så det understøtter din læring.

Talentudvikling og påbygningsfag

Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan.

På Randers Social- og Sundhedsskole arbejder vi med en tilgang til talent, som går ud på at styrke, at alle elever bliver så dygtige som muligt.

Vi arbejder med en bred talentforståelse, hvor talent både kan dreje sig om dygtighed og udviklingspotentiale.

Læs mere om vores talentindsats her

Påbygningsfag

Påbygningsfag er for dig, der gerne vil fordybe dig i forskellige emner på skolen undervejs i dit praktikforløb. Påbygningsfag er op til 4 ugers ekstra valgfrie specialefag, som du aftaler med din arbejdsgiver, når du indgår uddannelsesaftalen.

Mødetider

Der kan ligge undervisning mellem kl. 8.00 og 16.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen. 

På en typisk skoledag ligger undervisning i dette tidsrum:

Skolen i Randers: kl. 08.30 - kl. 15.25

Skolen i Grenaa: kl. 08.40 - 15.35  (Der er kun undervisning på SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen i Grenå)

Oplæring

Du kommer i oplæring to gange, mens du uddanner dig til social- og sundhedshjælper. Din oplæring foregår hos den kommune, du er ansat i. Du kommer til at være i hjemmeplejen og på et plejecenter.

Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger arbejdstiderne på din læreplads.

Du kan også komme i oplæring i udlandet. Så samarbejder vi med den kommune, som du er ansat i, om at lave en oplæringsaftale for dig.

Læs mere om oplæring i udlandet.

Hvad kan du blive?

Når du er færdiguddannet social- og sundhedshjælper, kan du få job på plejehjem og bosteder, i dag- og aktivitetescentre, i hjemmeplejen eller i private (vikar)bureauer.

Du har også mulighed for at videreuddanne dig til social- og sundhedsassistent. 

Økonomi

Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn. 

Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.

Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

Du kan finde mere information om elevløn via linket på denne side.