Hovedforløb - Social- og sundhedshjælper

Som social- og sundhedshjælper støtter og motiverer du den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver. 

Typiske opgaver er personlig pleje, aktivering, omsorg og praktisk hjælp. Du kan også være den person, som han eller hun deler glæder og sorger med. 

Det kræver, at du kan leve dig ind i andre menneskers situation, tage ansvar, og du har evner til at samarbejde, men også til at arbejde selvstændigt.

På uddannelsen lærer du, hvordan du:

 • Yder omsorg og pleje
 • Bruger velfærdsteknologi (for eksempel lifte og robotstøvsugere) og digitale hjælpemidler til blandt andre borgere med handicap
 • Støtter borgeren i at forebygge eller afhjælpe for eksempel usund livsstil og ensomhed
 • Er borgerens hjælp til at finde rundt i det digitale Danmark – for eksempel NemID og e-boks
 • Observerer og videreformidler ændringer i borgerens humør og helbred, så han eller hun kan få den rette hjælp så tidligt i forløbet som muligt
 • Samarbejder med borgere med demens og deres pårørende

 

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Hvert år starter der nye hold i Randers og Grenå 1. april og 1. august. 

Vil du uddannes som social- og sundhedshjælper på Randers Social- og Sundhedsskole, kan du søge en uddannelsesaftale hos Randers Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune eller Favrskov Kommune. 

Det er kommunerne, der fastsætter ansøgningsfristen. Hold derfor øje på deres hjemmesider.

Kommende EUV1-hold: 28.07.2020 23.11.2020

 

Adgangskrav

Du skal have bestået Grundforløb 2 Social- og sundhedshjælper, før du kan søge ind på uddannelsen til social- og sundhedshjælper.

Du skal altså have opnået dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau.

Økonomi

Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn. 

Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.

Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

Du kan finde mere information om elevløn via linket på denne side. 

 

Mødetider

Der kan ligge undervisning mellem kl. 8.00 og 16.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen. 

På en typisk skoledag ligger undervisning i dette tidsrum:

Skolen i Randers: kl. 08.30 - kl. 15.25

Skolen i Grenaa: kl. 08.40 - 15.35  (Der er kun undervisning på SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen i Grenå)

Fag på uddannelsen

 

På social- og sundhedshjælper-uddannelsen har du uddannelsesspecifikke fag, 1 valgfag og 2 valgfri uddannelsesspecifikke fag. Undervisningen opdelt i temaer af forskellig varighed. 

De uddannelsesspecifikke fag er:

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Valgfagene er:

 • Social- og sundhedshjælperen bringer borgerens sanser i spil
 • Social- og sundhedshjælperens rolle i det komplekse borgerforløb
 • Den innovative og kreative Social- og sundhedshjælper
 • Social- og sundhedshjælperen som en del af det gode hverdagsliv
 • Social- og sundhedshjælperens fag og fagstolthed
 • Engelsk

De valgfri uddannelsesspecifikke fag er:

 • Samarbejde med borgeren med demens og pårørende
 • Kost og motion til udsatte grupper
 • Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed
 • Mødet med borgeren med psykisk sygdom
 • SOSU-hjælperens opgaver i det palliative forløb
 • Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse vil indgå som en naturlig del af den daglige undervisning og tilrettelæggelse, så det understøtter din læring.

Talentspor, ekspertfag og påbygningsfag

Talentspor er for dig, der har lyst og energi til at arbejde udviklingsorienteret ift. din uddannelse og gerne vil arbejde innovativt med arbejdsgange og processer på en måde, hvor du sikrer kvalitet for målgruppen. Derudover skal du havde lyst til at yde en ekstra indsats, arbejde selvstændigt, være drevet af ønsket om at lære, have overskud og overblik til at hjælpe samt vejlede klassekammerater igennem hele din uddannelse.

Du har mulighed for at vælge talentspor på din uddannelse til social- og sundhedshjælper. Dette får du, hvis du vælger det højere ekspertniveau i alle de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, der tilbydes på ekspertniveau. Det betyder, at du vil modtage 25 % af den samlede undervisning på et højere niveau, ekspertniveau. Dette kaldes for talentspor, og det vil komme til at stå på dine eksamenspapirer.

Ved at følge talentspor vil du opnå en øget dybdeforståelse for dit fag, idet du kommer til at arbejde med:

 • Et øget fokus på din evne til at prioritere i din opgaveløsning
 • Dit faglige overblik
 • Din formidlingsevne som enkelt person i klasserummet såvel som i grupper
 • At opnå en øget nuanceret tilgang til valg og brug af faglige metoder i praksis situationen
 • At opnå et øget indblik i din egen opfattelse af dig som fagperson i et samfundsmæssigt perspektiv

På talentsporet vil 25% af undervisningen være på ekspertniveau, og du skal have følgende fag på ekspertniveau:

 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Vælger du talentspor, skal du aftale det med din arbejdsgiver, og det skal skrives ind i din uddannelsesaftale, når du bliver ansat.

Ekspertniveau er for dig, der gerne vil lære noget ekstra, men som ikke ønsker at tage et fuldt talentspor. Du kan vælge et eller begge af følgende fag:

 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Påbygningsfag er for dig, der kan klare mere teoretisk samtidig med, at du når målene i praktikken. Påbygningsfag er op til 4 ugers ekstra valgfrie specialefag, som du aftaler med din arbejdsgiver, når du indgår uddannelsesaftalen.

 

Læs mere om talentspor her

Praktik

Du kommer i praktik 2 gange, mens du uddanner dig til social- og sundhedshjælper. Din praktik foregår hos den kommune, du er ansat i. Du kommer til at være i hjemmeplejen og på et plejecenter.

Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger dit praktiksteds arbejdstider.

Du kan også komme i praktik i udlandet. Så samarbejder vi med den kommune, som du er ansat i, om at lave en praktikaftale for dig. Lige nu kan vi tilbyde praktik i Norge, Tyskland, England, Island, Færøerne, Finland, Slovenien og Spanien. Læs mere om praktik i udlandet

Hvad kan du blive?

Når du er færdiguddannet social- og sundhedshjælper, kan du få job på plejehjem og bosteder, i dag- og aktivitetescentre, i hjemmeplejen eller i private (vikar)bureauer.

Du har også mulighed for at videreuddanne dig til social- og sundhedsassistent. 

Sådan søger du ind på Social- og sundhedshjælper-uddannelsen

Vil du uddannes som social- og sundhedshjælper på Randers Social- og Sundhedsskole, kan du søge en uddannelsesaftale hos:

 • Randers Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Norddjurs Kommune
 • Favrskov Kommune 

Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er kommunen, der ansætter eleverne.

Du finder stillingsopslagene på kommunernes hjemmesider. 

Har du spørgsmål?