Pædagogisk assistent

- Hovedforløb

Uddannelsen til pædagogisk assistent giver dig mulighed for at arbejde med børn, unge eller voksne med særlige behov. De har alle brug for omsorg og støtte ud fra en pædagogisk vinkel.

At arbejde med mennesker stiller krav til din faglige viden og dine personlige egenskaber. På uddannelsen skal du arbejde med dine personlige og faglige kompetencer, og derfor kræver det et stort personligt engagement.

Du lærer blandt andet om at:

 • Inddrage bevægelse, naturen, velfærdsteknologi og kulturelle udtryksformer i den pædagogiske praksis
   
 • Tilrettelægge og arbejde ud fra en inkluderende pædagogisk praksis

 • Udvikle, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter 

 • Udøve en pædagogisk indsats båret af respekt og empati for målgruppen

Praktiske oplysninger

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

I 2023 starter der nye hold 10. august 2023.

Vil du uddannes som pædagogisk assistent på Randers Social- og Sundhedsskole, kan du søge en uddannelsesaftale hos Randers Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune eller Favrskov Kommune. 

Det er kommunerne, der fastsætter ansøgningsfristen. Hold derfor øje på deres hjemmesider.

 

Sådan søger du ind

Vil du uddannes som pædagogisk assistent på Randers Social- og Sundhedsskole, kan du søge en uddannelsesaftale hos:

 • Randers Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Norddjurs Kommune
 • Favrskov Kommune 

Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er kommunen, der ansætter eleverne.

Du finder stillingsopslagene på kommunernes hjemmesider.

Adgangskrav

Du skal have bestået Grundforløb 2 - PAU, før du kan søge ind på hovedforløbsuddannelsen til pædagogisk assistent.

Læs til pædagogisk assistent på 42 uger med merit

Hvis du har minimum to års erfaring som pædagogmedhjælper, dagplejer eller omsorgs- og pædagogmedhjælper, kan du starte direkte på hovedforløbet og læse til pædagogisk assistent med merit på 42 uger.

Læs mere her.

Økonomi

Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn. 

Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.

Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

Du kan finde mere information om elevløn via linket på denne side. 

 

Talentudvikling og påbygningsfag

Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan.

På Randers Social- og Sundhedsskole arbejder vi med en tilgang til talent, som går ud på at styrke, at alle elever bliver så dygtige som muligt.

Vi arbejder med en bred talentforståelse, hvor talent både kan dreje sig om dygtighed og udviklingspotentiale.

Læs mere om vores talentindsats her

Påbygningsfag

Påbygningsfag er for dig, der gerne vil fordybe dig i forskellige emner på skolen undervejs i dit praktikforløb. Påbygningsfag er op til 4 ugers ekstra valgfrie specialefag, som du aftaler med din arbejdsgiver, når du indgår uddannelsesaftalen.

Mødetider

Der kan ligge undervisning mellem kl. 8.00 og 16.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen. 

På en typisk skoledag ligger undervisning i dette tidsrum:

Skolen i Randers: kl. 08.30 - kl. 15.25

Skolen i Grenaa: kl. 08.40 - 15.35  (Der er kun undervisning på SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen i Grenå)

Fag på uddannelsen

På den pædagogiske assistentuddannelse har du uddannelsesspecifikke fag, grundfag, valgfag og valgfrie specialefag. Undervisningen er opdelt i temaer af forskellig varighed. 

De uddannelsesspecifikke fag er:

 • Pædagogik
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi

Grundfagene er:

 • Dansk 
 • Samfundsfag

Valgfagene skifter løbende, men kan eksempelvis bestå af:

 • Engelsk
 • Innovation
 • Ta' ordet og fat pennen
 • Digitale medier in action
 • Magisk værkstedsarbejde

De valgfrie specialefag kan eksempelvis være:

 • Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer
 • Det pædagogiske måltid og sundhed
 • Digital pædagogisk praksis
 • Naturen som pædagogisk læringsrum
 • Understøttende undervisning
 • Trivsel, udvikling, læring og dannelse hos små børn
 • Specialpædagogiske metoder
 • Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis
 • Medicinhåndtering
 • Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis
 • Børn i udsatte positioner i dagtilbud

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse vil indgå som en naturlig del af den daglige undervisning og tilrettelæggelse, så det understøtter din læring.

Oplæring

Du kommer i oplæring tre gange, mens du læser på hovedforløbet. Din oplæring foregår hos den kommune, hvor du er ansat.

Din oplæring kan foregå i en børnehave, vuggestue, skolefritidsordning eller på et bosted eller anden specialinstitution. Din arbejdstid er 37 timer om ugen.

Der er også mulighed for delvist at komme i oplæring i udlandet.

Læs mere om oplæring i udlandet her.

Hvad kan du blive?

Når du er uddannet pædagogisk assistent, kan du fx få arbejde i vuggestuer, børnehaver, på skoler og i SFO/fritidsklubber, som dagplejer i eget hjem eller i botilbud for voksne handicappede eller andre specialtilbud. 

Karrieremuligheder

Du kan også vælge at læse videre til fx pædagog, psykomotorisk terapeut, katastrofe- og risikomanager eller socialrådgiver.