Hovedforløb - EUX Velfærd

På social- og sundhedsuddannelsen skal du bl.a. lære om omsorg og pleje til patienter med fysiske og psykiske sygdomme samt om rehabilitering og sundhedsfremme. På EUX uddannelsen har du også en række gymnasiale fag, hvilket giver dig endnu flere muligheder for videreuddannelse. 

At arbejde med mennesker stiller også krav til dine personlige egenskaber. Der skal personlige og medmenneskelige kompetencer til. Derfor kræver uddannelsen også et højt, personligt engagement. Du skal ville yde pleje og omsorg på et højt niveau.

De gymnasial fag på hovedforløbet er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag B
 • MAtematik B
 • Kommunikation/IT C
 • Bilogi C
 • Psykologi C
 • Kemi B
 • 2 X valgfag (matematik A eller idræt C)

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Hvert år starter der nye EUX Velfærds-hold til august.

Alle hold starter på skolen Randers.

Vil du uddannes som social- og sundhedsassistent og student med EUX Velfærd på Randers Social- og Sundhedsskole, kan du søge en uddannelsesaftale hos Randers Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune eller Region Midt. 

Det er regionen og kommunerne, der fastsætter ansøgningsfristen. Hold derfor øje på deres hjemmesider.

 

Adgangskrav

Du skal have bestået EUX uddannelsens Grundforløb 2, før du kan søge ind på EUX uddannelsens hovedforløb.

Fag på uddannelsen

På EUX uddannelsens hovedforløb har du uddannelsesspecifikke fag, valgfrie specialefag og gymnasiale fag.

De uddannelsesspecifikke fag er:

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Psykisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

De valgfrie uddannelsesspecifikke fag er:

 • SOSU-assistenten som teamleder
 • SOSU-assistentens rolle i forbindelse med indlæggelsesforløbet for borgeren med demens
 • Netværk, samskabelse og forebyggende indsatser med borgere med behov for akut social- psykiatrisk indsats
 • Pleje og samarbejde med patienter og borgere med fysisk og/eller psykisk handicap
 • Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
 • Smertelindring i det paliative forløb
 • SOSU-assistentens opgaver i forhold til livets afslutning

De gymnasiale fag er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag B
 • Matematik B
 • Kommunikation/IT C
 • Biologi C
 • Psykologi C
 • Kemi B
 • 2 x valgfag (matematik A og idræt C)

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse vil indgå som en naturlig del af den daglige undervisning og tilrettelæggelse, så det understøtter din læring.

Talentudvikling og påbygningsfag

Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan.

På Randers Social- og Sundhedsskole arbejder vi med en tilgang til talent, som går ud på at styrke, at alle elever bliver så dygtige som muligt.

Vi arbejder med en bred talentforståelse, hvor talent både kan dreje sig om dygtighed og udviklingspotentiale.

Læs mere om vores talentindsats her

Påbygningsfag

Påbygningsfag er for dig, der gerne vil fordybe dig i forskellige emner på skolen undervejs i dit praktikforløb. Påbygningsfag er op til 4 ugers ekstra valgfrie specialefag, som du aftaler med din arbejdsgiver, når du indgår uddannelsesaftalen.

Økonomi

Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn. 

Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.

Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

Du kan finde mere information om elevløn via linket på denne side. 

 

Mødetider

Der kan ligge undervisning mellem kl. 8.00 og 16.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen. 

På en typisk skoledag ligger undervisning i dette tidsrum:

Skolen i Randers: kl. 08.30 - kl. 15.25

Skolen i Grenaa: kl. 08.40 - 15.35  (Der er kun undervisning på SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen i Grenå)

Hvad kan du blive?

Med en EUX uddannelse bliver du både student og social- og sundhedsassistent. Det giver dig en række gode kort på hånden.

Du kan du fx få arbejde på sygehuse, plejecentre, i psykiatrien, kommunale hjemmeplejeordninger, genoptræningscentre eller i private (vikar)bureauer. 

Efter endt uddannelse skal du søge autorisation hos sundhedstyrelsen.

Du kan også vælge at læse videre. Og med de gymnasiale fag på eksamensbeviset har du mange muligheder inden for de lange og mellemlange videregående uddannelser, fx jordemoder, sygeplejerkse, pædagog eller farmakonom via kvote 1. Du kan via kvote 2 videreuddanne dig inden for idræt, psykologi og folkesundhedsvidenskab.

I Adgangskortet på UddannelsesGuiden kan du se, hvilke videregående uddannelser din gymnasiale eksamen giver adgang til.

Oplæring

Du kommer i oplæring, mens du læser på EUX uddannelsens hovedforløb. Din oplæring foregår hos den kommune eller region, hvor du er ansat.

Din oplæring kan være på et sygehus, i psykiatrien eller i ældreplejen. Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen.

Du kan også komme i oplæring i udlandet. Så samarbejder vi med den kommune, som du er ansat i, om at lave en oplæringsaftale for dig.

Har du spørgsmål?