Spor 4: Vi er en åben og attraktiv samarbejdspartner

Randers Social- og Sundhedsskoles renommé som en attraktiv samarbejdspartner skal fastholdes og udvikles i de kommende år – det gælder både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Moderne velfærdstænkning bygger på samskabelse – at vi skaber udvikling og velfærd sammen. Samme ræsonnement lægger vi til grund for at indgå i samarbejder med eksterne samarbejdspartnere. Vi vil være en åben og attraktiv samarbejdspartner, der ser muligheder og er medskaber af nye muligheder. Åbenhed betyder, at vi gerne deler vores erfaringer og viden om det, vi er gode til, og at vi er proaktive på nye udviklings- og samarbejdsmuligheder. Attraktivitet handler om, at andre gerne vil os, fordi vi har noget at byde ind med samt at vi konstruktivt bidrager til nytænkning. Vi vil prioritere strategiske samarbejder, der skaber ”win-win” situationer samt understøtter skolens fem strategispor og 2020-målet.

Til disse hører især lokal og regional udbygning af vores gode eksisterende samarbejder med særlig fokus på at forstærke samarbejdet med grundskolerne og videregående uddannelser. Vi skal bidrage til at sikre, at flest mulige elever får den bedst mulige overgang til og fra vores uddannelser. Nationalt vil vi søge indflydelse på udformning og udvikling af fremtidens velfærdsuddannelser, og internationalt vil vi arbejde for at etablere internationale partnerskaber, som underbygger vores uddannelsesopgave.

 

Indsatsområder:

  • Udvikling og velfærd gennem samskabelse med eksterne samarbejdspartnere

Vi vil skabe udvikling og velfærd sammen med eksterne samarbejdspartnere. Vi vil invitere eksterne samarbejdspartnere til at samskabe på strategisk vigtige områder af skolens virke.

  • Strategisk samarbejdspartner om information, karrierelæring og rekruttering

Vi vil videreudvikle et tæt samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere. Samarbejderne skal tage afsæt i en fælles ambition om at skabe de bedste karrierelæringsplatforme for uddannelserne, den bedste kommunikation og information om uddannelserne og dermed også det bedste rekrutteringsgrundlag.

  • Internationalisation at home

Målet er, at alle elever i løbet af deres uddannelse har fået et kendskab til egen og andre kulturer, der stiller dem bedre i stand til at forstå og håndtere arbejdet med borgere fra andre kulturer.

  • Strategisk samarbejde om efter- og videreuddannelse

Målet er, at vi efter- og videreuddanner de bedste og mest motiverede medarbejdere til velfærdssektoren i et tæt samarbejde og/eller samskabelse med deres arbejdsgivere.

  • Partnerskaber om teknologier

Vi vil være med helt fremme i førerfeltet på integration af aktuelle erhvervsrelaterede teknologier i uddannelsen og undervisningen.