Pædagogisk og didaktisk grundlag

Praksisnærhed
Din uddannelse på Randers Social og Sundhedsskole tilrettelægges i en vekselvirkning mellem læring på skolen og læring i praktikken. Vi vil skabe rammerne for, at du kan overføre og anvende det, du lærer på skolen (teorien) til din praktik, og at du på skolen får mulighed for at arbejde med det, du lærer i din praktik.

Undervisningen på skolen er praksisnær. Det betyder blandt andet, at du skal arbejde med cases fra det erhverv, du er ved at uddanne dig til og du skal lære i situationer, der simulerer praksis. Det er vigtigt for os, at du kan se, hvordan de teorier, du lærer, kan anvendes.

IT som læringsstøttende metode
Vores undervisning er i høj grad baseret på de læringsmuligheder, som brugen af digitale medier giver. Alle undervisningsmaterialer vil være tilgængelige på skolens intranet for elever. Du kommer blandt andet til at samarbejde virtuelt med dine elevkammerater på Studiezonen, og du kommer til at arbejde med film, billeder, quiz og spil på din mobil eller tablet. Vi tror på, at IT kan være motiverende og virke støttende for din læring

Eleverne som producenter af viden
Man siger, at ”det er den, der arbejder, der lærer noget”. Vi tror på, at du som elev lærer mest ved selv at være den aktive.

Undervisningen er derfor tilrettelagt, så du får mulighed for selv og i samarbejde med andre at opsøge og bearbejde viden. Når du samarbejder med andre omkring opgaver, hvor I er afhængige af hinanden for at kunne løse opgaven, bliver I gode til at inspirere hinanden, videndele, kommunikere og løse problemer.

Differentiering
Vi ønsker, at du skal blive så dygtig som mulig. Undervisningen er derfor tilrettelagt så læringsmetoderne er tilpasset dine forudsætninger.

Underviseren vil forklare tingene på forskellige måder og tilrettelægge opgaver så du kan arbejde med stoffet på forskellige måder og i forskellige tempi.

Læringsmiljøet på skolen
Læringsmiljøet består af tre områder: det fysiske miljø, det psykiske miljø og det æstetiske miljø. Alle områder har betydning for din trivsel på skolen og det er vigtigt for os at miljøet på skolen skaber rammer for, at du som elev kan indgå i såvel faglige som sociale fællesskaber.

Motion og bevægelse styrker motivation, læring og sundhed. Bevægelse integreres derfor i undervisningen, så du får ca. 45 min bevægelse eller motion hver dag.

Som en del af undervisningstiden på skolen tilbydes du en række læringsstøttende aktiviteter som fx studiecafé, IT cafe, motion og håndtering af eksamensangst. Det er primært skolens elevsupportere der tilrettelægger disse aktiviteter. Teamet af elevsupportere arbejder tæt sammen med skolens undervisere om at sikre et godt læringsmiljø på skolen. 

Din kontaktlærer og den personlige uddannelsesplan
Du får tilknyttet en kontaktlærer i hele uddannelsesforløbet. Formålet med kontaktlærerordningen er at understøtte din faglige og personlige udvikling. Din kontaktlærer vil indkalde dig til samtaler. Samtalerne tager udgangspunkt i din personlige uddannelsesplan.

Skolens pædagogiske strategi

Den pædagogiske strategi sætter retningen for de næste års pædagogiske arbejde og udvikling. Den pædagogiske ledelse skal sikre, at vi på skolen holder retningen og arbejder systematisk og evidensinspireret med udvikling af en pædagogik, som virker for eleverne. Pædagogisk udvikling er en del af skolens hverdag og er en del af underviserteamenes opgaver.

Skolen vil have fokus på at uddanne elever, der bliver så dygtige som muligt, og som med en innovativ, problemløsende og anerkendende tilgang kan løse og udvikle opgaver inden for den sundhedsfaglige og den pædagogiske sektor.

Forudsætningen for læring er et motiverende, varieret og udfordrende læringsmiljø, hvor eleven trives. Det fysiske, psykiske og sociale læringsmiljø skal understøtte den enkelte elevs trivsel i hverdagen og på holdet. Gode relationerne mellem underviser og elev, og eleverne indbyrdes er en vigtig forudsætning for et godt læringsmiljø.