Praktiske oplysninger

AMU Kort fortalt

AMU eller arbejdsmarkedsuddannelser er korte, praksisnære kurser udviklet til virksomheder og medarbejderes behov for kompetenceudvikling. Arbejdsmarkedsuddannelser giver en offentlig anerkendt, landsdækkende kompetence.

I dokumentet 'AMU kort fortalt' kan du læse mere om, hvad AMU er, hvem der er målgruppen for AMU uddannelser, og hvad deltagerbetalingen er etc.

Se dokumentet i fuld størrelse her

Deltagerantal

Med mindre andet er anført, gennemfører vi kurser med minimum 16 tilmeldte deltagere.

eVejledning vedr. VEU

Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder?

Så kontakt eVejledning dag, aften og weekend. I eVejledning sidder mere end 30 professionelle vejledere klar til at give dig personlig vejledning om alle former for offentlige uddannelser – og der, hvor vi ikke kan hjælpe dig videre, sørger vi for, at du bliver sendt videre til de rette. Du er meget velkommen til at ringe til os, men vi kan også kontaktes via chat, Facebook eller mail – og du er velkommen til at henvende dig flere gange.

På Voksenuddannelse.dk finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse. Vi glæder os til at møde dig!

Har jeres virksomhed brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder?

Det kan vi også hjælpe med i eVejledningen.

 

Vi afholder også digitale møder, som I nemt kan deltage i, uanset om du repræsenterer en virksomhed, eller om du selv er vejledningssøgende vedrørende dine uddannelsesmuligheder. De digitale møder annonceres her: https://www.voksenuddannelse.dk/evejledning#para648

 

Med venlig hilsen

Else Lücking, Teamleder i eVejledning

Godkendte AMU-uddannelser

Via disse links finder du en aktuel oversigt over alle AMU uddannelser inden for

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i det kommunale område

Pædagogisk arbejde med børn og unge

 

Hvis der er en eller flere af uddannelserne, som du er interesseret i, kan du søge på titel under aktuelle kurser.

Hvis den ikke findes her er du velkommen til at kontakte kursussekretær Vibeke Holmer eller chefkonsulent Karin Jørgensen

 

 

Individuel komptencevurdering

Med en individuel kompetencevurdering (IKV) kan du få afklaret dine faktiske komptetencer inden for et aktuelt område. IKV'en er en AMU-uddannelse, som har en varighed på en halv til fem dage.

En individuel kompetencevurdering (IKV) kan give dig papir på de færdigheder, du har fået gennem arbejde, fritidsaktiviteter og livet som sådan. En IKV kan være en god idé, hvis du skal planlægge efteruddannelse, overvejer nyt job, nyt jobområde eller ny funktion, eller hvis du f.eks. overvejer at uddanne dig inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område. Det er gratis at få lavet en IKV, hvis du har en kort uddannelse, en erhvervsuddannelse eller ikke har en uddannelse.

Individuel kompetencevurdering er en god idé, hvis:

 • Du skal planlægge din efteruddannelse – evt. sammen med din leder
 • Du tænker på nyt job - måske inden for et nyt område eller ny funktion
 • Du overvejer uddannelse inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område

 

Vil du have vurderet dine kompentencer?

Kontakt vores kursussekretær, hvis du gerne vil have vurderet dine kompetencer. Du skal fortælle, hvilket område, du ønsker uddannelse inden for, eller hvilke arbejdsopgaver, du gerne vil varetage.

Herefter får du et tidspunkt for selve kompetencevurderingen. Vurderingen sker gennem samtale suppleret med skriftlig, mundtlig eller praktisk opgave, hvor du får mulighed for at vise det, du kan.

Du skal medbringe dokumentation for tidligere uddannelser, kurser, ansættelser og lignende.

Efter kompetencevurderingen kan du få bevis i form af et uddannelses- eller kompetencebevis.

Pædagogik

Undervisningen på efteruddannelse sker med fokus på:

 • Læring frem for undervisning
 • Arbejde med læringsmål
 • Feed-back
 • Praksisnære læringssituationer
 • Deltagernes egen-aktivitet og produktion af viden
 • Relationen mellem deltager og underviser og deltagerne i mellem

Desuden er vi meget optagede af at støtte det transferarbejde, som venter kursisterne, når de er tilbage på arbejdspladsen. En væsentlig forudsætning er et tæt samarbejde mellem skole og praksis.

Til at understøtte transfer har vi erfaring med forskellige metoder:

 • De små skridts vej
 • SMTTE
 • Læringsportfolio
 • Ram*plet
 • Netværk
   

SPS

Information om SPS på AMU 

Deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser med funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder med behov for specialpædagogisk bistandskal i forbindelse med undervisningen have tilbud om specialpædagogisk støtte.  (Lov om arbejdsmarkedsuddannelser, § 25 a).

Deltagere, der har en bevilling til specialpædagogisk støtte (SPS), opfordres til hurtigst muligt at orientere skolen herom. Skolen kan dermed tilrettelægge prøve på særlige vilkår med de hjælpemidler, den enkelte er bevilliget.

Såfremt en deltager ønsker en screening i forhold til at opnå specialpædagogisk støtte, opfordres deltageren til at henvende sig til skolen hurtigst muligt for at iværksætte proceduren. En screening er tidskrævende, og kan derfor ikke forventes gennemført inden uddannelsens første undervisningsdag.

Særlige prøvevilkår kan f.eks. være forlængelse af tid til forberedelse og prøveaflæggelse eller skærmet arbejdsplads ved prøveaflæggelse. 

De specialpædagogiske støtteformer, der, efter bevilling, kan iværksættes for deltagere på AMU-uddannelser er følgende:

Hjælpemidler og instruktion i brug heraf

Deltagere med en funktionsnedsættelse kan få bevilget hjælpemidler og instruktion i, hvordan hjælpemidlerne anvendes.

Deltagere med:

 • ordblindhed kan have brug for kompenserende læse- og skriveteknologi.
 • hørehandicap kan have brug for høretekniske hjælpemidler.
 • synshandicap kan have behov for programmer, der kan læse tekster højt, zoome ind på teksten eller andre hjælpemidler, der kompenserer for synsnedsættelsen.
 • bevægelseshandicap kan have brug for ergonomiske hjælpemidler.

Dokumentation er ordblindetest eller bevilling på SPS fra STUK.

Personlig assistance

Personlig assistance er hovedsageligt hjælp til mennesker med fysiske funktionsnedsættelser i undervisningssituationen, som har behov for assistance til at komme omkring, vende sider i bøger eller anden praktisk hjælp.

Dokumentation er bevilling på SPS fra STUK.

Sekretærhjælp

Sekretæren varetager en række opgaver, der hjælper deltageren med at komme igennem sin uddannelse på lige fod med andre. Dette kan f.eks. være at tage noter, skrive ned, søge litteratur mm.

Dokumentation er bevilling på SPS fra STUK.

Støttetimer med henblik på kompensation af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Studiestøttetimer består af faglig sparring og vejledning, der imødekommer deltagerens behov. Studiestøttetimer bliver varetaget af en underviser, vejleder på uddannelsesstedet eller ekstern person, som uddannelsesstedet ansætter til opgaven. Det er vigtigt, at støttegiver kender indholdet i uddannelsen godt har et godt kendskab til skolen. Det er skolens ansvar at sikre kvaliteten af den specialpædagogiske støtte. 

Dokumentation er bevilling på SPS fra STUK.

Særligt udformede undervisningsmaterialer

Studiebøger og andet undervisningsmateriale kan blive produceret i et format, der kan læses op.

Dokumentation er bevilling på SPS fra STUK.

Til- og framelding

Tilmelding skal ske på www.efteruddannelse.dk. For at tilmelde digitalt skal man have en virksomheds-digital signatur og have ret til at administrere AMU-uddannelser. Du kan undersøge, hvem der har adgang til at lave digitale tilmeldinger på din arbejdsplads.

Tilmelding sker ved at indtaste kursets titel eller kursusnummer i søgefeltet og udfylde de påkrævede felter. Tilmeldingen registreres i portalen www.efteruddannelse.dk, og skolen kan derfor straks se din tilmelding.

Hvis tilmeldingsfristen er overskredet, er det ikke muligt at tilmelde sig digitalt, men du er velkommen til at forhøre dig om ledige pladser og blive tilmeldt hos kursussekretæren.

Hvis du er ledig, skal du aftale din deltagelse med din sagsbehandler og herefter henvende dig til kursussekretæren.

Framelding
Hvis du framelder dig kurset, senere end 1 uge før kurset starter, opkræver skolen en afgift på 1.500/2.500 kr, afhængigt af kursets længde. Hvis du erstattes af en anden person, bortfalder afgiften. Hvis dit fravær skyldes sygdom eller anden lovlig årsag, skal din arbejdsplads ikke betale afgift. Din leder skal melde årsagen til framelding skriftligt til kursussekretæren.

Uddannelsesbeviser

Der udstedes AMU-bevis til deltagere, der har bestået prøven. Såfremt deltageren har opnået dispensation for prøveaflæggelse, kan der udstedes et AMU-bevis, hvis underviseren vurderer, at deltageren opfylder de fastsatte mål for arbejdsmarkedsuddannelsen.

Hvis der ikke er tilknyttet en prøve til uddannelsen, udsteder skolen AMU-bevis til de deltagere, der vurderes at opfylde de fastsatte mål for uddannelsen.

Udeblivelse

Hvis du udebliver fra kurset, opkræves en afgift på 2.500/3.500 kr, afhængigt af kursets længde. Hvis dit fravær skyldes sygdom eller anden lovlig årsag, skal din arbejdsplads ikke betale afgift. Din leder skal melde årsagen til udeblivelse skriftligt til kursussekretæren. 

Venteliste

Hvis en AMU-uddannelse ikke oprettes på grund af for få tilmeldte, vil du komme på venteliste, hvis du ønsker det.

Hvis du har et særligt ønske, som ikke udbydes aktuelt, kan du også komme på en venteliste. Vi kontakter dig, når kurset udbydes.

Ventelisten er fælles for alle social- og sundhedsskoler i Region Midt. Derfor vil du også kunne opleve at blive kontaktet af en af de andre skoler, hvis de har ledige pladser.

VEU-godtgørelse

Hvis du tilhører AMU-målgruppen, kan der søges VEU-godtgørelse, som er godtgørelse for løntab til beskæftigede. Godtgørelsen kompenserer for de timer, du skulle have været på arbejde. VEU-godtgørelsen udgør 100% af dagpengesatsen, som i 2019 er 4.355 kr. pr. uge, hvis du er fuldtidsforsikret. Godtgørelsen udbetales til arbejdsgiveren, hvis du får løn under AMU-uddannelsen.

Din arbejdsplads skal søge VEU-godtgørelse på www.efteruddannelse.dk.

 

Læs mere om VEU-godtgørelse her

Vurdering af dansk- og regnefærdigheder

Vi tilbyder dig en gratis FVU test og individuel vejledning i, hvordan du kan forberede dine færdigheder. Testen foregår mens du er på skolen. 

Har du spørgsmål?