Medicinadministration

Dette kursus klæder dig på til at kunne medvirke ved medicinadministration indenfor dit ansvars- og kompetenceområde. Du får viden om, hvordan du udleverer medicin, og hvordan du hjælper borgeren med korrekt indtagelse. Udgangspunktet vil være i din arbejdsplads instrukser og gældende lovgivning indenfor medicinområdet. Du bliver desuden i stand til at observere og reagere på forandringer hos borgeren ud fra en viden om virkning, bivirkning og interaktioner mellem de lægemidler, som du oftest har med at gøre i din praksis. Endelig bliver du styrket i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde inden for dit jobområde med henblik på øget patientsikkerhed. 

Målgruppe 

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager sundhedsfagligt og/eller pædagogisk arbejde med børn, unge, voksne og ældre. Medarbejderne kan fx være social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere eller familieplejere, der fx arbejder inden for det nære sundhedsvæsen, på dagtilbudsområdet, eller på specialområdet. 

Kursusdatoer 

Kurset varer 5 dage. 

Kursusdage: 18. – 22. september. 

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24. 

Efter kurset kan du:

  • Udlevere medicin og hjælpe borgeren med at indtage den korrekt.
  • Observere og reagere på forandringer i borgerens adfærd i forhold til den medicinske behandling og på baggrund af viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktioner.
  • Samarbejde med borgeren om at indtage medicinen korrekt ud fra borgerens forudsætninger, behov og ønsker.
  • Handle ud fra bevidsthed om eget ansvars- og kompetenceområde og arbejde ud fra arbejdspladsens instrukser, herunder delegeringsansvar i henhold til gældende lovgivning.
  • Dokumentere og videregive relevante observationer ved forandringer i borgerens tilstand og ved afvigelser ved medicingivning. Du har desuden kendskab til utilsigtede hændelser.
  • Samarbejde med borgeren om videregivelse af relevante informationer til pårørende, tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere ud fra gældende lovgivning.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48101

Medicinadministration (5 dage)

Deltagerne kan på baggrund af tidligere erhvervet viden og praksiserfaring handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient.Deltagerne kan:observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion.anvende sundhedsprofessionelle internetbasserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder.handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetence, samt viden om de sikkerhedsmæssige aspekter i den aktuelle kontekst.samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder borgere og professionelle, i forbindelse med medicinadministrationDeltageren kan derudover dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden for eget arbejdsområde.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu230818r 18-09-2023 22-09-2023 Ingen Dagundervisning 18 07-08-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.