Praktikvejleder, PAU og SOSU elever

BASISMODUL

Vejlederrollen kræver både interesse, engagement og nogle særlige kompetencer, som skal sættes i spil i forhold til det faglige arbejde.
Denne uddannelse giver dig de grundlæggende forudsætninger for god vejledning.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter

Vi anbefaler, at du har medvirket i vejledning og uddannelse af elever.

Indhold

Temaer:

 1. Fokus på uddannelsen
  Sammenhæng mellem lov, bekendtgørelse og elevens uddannelsesplan
  Erhvervskompetencer og personlige kompetencer
  Hvorfor taler man om kompetencer i stedet for kvalifikationer? Sektorforståelse
 1. Vejledning ud fra elevens forudsætninger
  Elevens udvikling, udviklingspotentialer og uddannelsesplan
  Betydning af alder, køn og kulturel baggrund. Feed up, feedback og feed forward
 1. Vejledning og læreprocesser
  Læring og voksnes læreprocesser
  Den didaktiske relations cirkel
  Vejledningssamtalen og vejledning i praksis
  Refleksion - kundskab i handling
 1. Evaluering og elevens selvrefleksion
  Taksonomier
  Hvad skal eleven evalueres i forhold til?
  Magt i evalueringssituationer
  Redskaber der støtter refleksion/selvrefleksion
 1. Læringsmiljø og vejlederroller
  Relationen mellem elev og vejleder
  Vejledernes ansvar/ kompetence i forhold til eleven/ læringsmiljø
  Betydning af arbejdspladsen læringsmiljø for elevens læring

Der vil være teoretiske oplæg og forskellige øvelser.

Vi vil blandt andet arbejde med din rolle som vejleder. I små grupper øves der ud fra autentiske vejledningssituationer og gruppen giver dig feedback og feed forward på egen udvikling som vejleder.  
Du skal sætte dig mål for din egen læring/udvikling.

Datoer

Antal dage: 11 (opdelt i 5 moduler)

Modul 1: 28.08.2017 -31.08.2017

Modul 2: 01.09.2017 ½ dag

Modul 3: 14.09.2017 ½ dag Fjernundervisning

Modul 4: 02.10.2017 – 04.10.2017

Modul 5: 31.10.2017 – 02.11.2017

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48256

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever (11 dage)

1. Deltageren kan tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent og Pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet mellem skole og praktik2. Deltageren kan i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations¿ og sektorkendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave3. Deltageren kan forstå og omsætte praktikmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning 4. Deltageren kan, ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis5. Deltageren kan, med afsæt i rollen som praktikvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde6. Deltageren kan identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence7. Deltageren kan bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum 8. Deltageren kan bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse 9. Deltageren kan identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen 10. Deltageren kan anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet11. Deltageren kan planlægge og strukturere et praktikforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1708281r 28-08-2017 02-11-2017 Ingen 08:00-15:24 20 18-08-2017
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.