Værd at vide

Som elev på Randers Social- og Sundhedsskole er der en række regler og retningslinjer, som du skal kende.

 

Sygemelding

Når du er på skolen
Hvis du er syg, eller af en anden grund ikke kan komme i skole, skal dette meldes i Elevplan senest kl. 8.30. Dette kan gøres via SMS. Har du ikke mulighed for at logge på Elevplan eller sende en sms, kan du ringe til skolen. Vi opfordrer dog til, at du bruger Elevplan eller sms.

Elever på hovedforløb med en uddannelsesaftale skal også melde fravær til arbejdsgiver i skoleperioderne.

Når du er i praktik
I praktikperioderne skal sygdom meldes til praktiksted/arbejdsgiver. 

 

Egen syg­dom og barns 1. og 2. sygedag er de eneste god­kendte fraværsårsager.

 

Røgfri skole

Skolen er total røgfri, både ude og inde. Rygning accepteres kun på de tilladte områder.

I Randers er der et rygeskur ved siden af cykelparkeringen.

I Grenaa ligger rygeskuret over for skolens parkeringsplads.

Studieregler

Vi ønsker en skole, hvor den enkelte tager ansvar for sine egne handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af tillid og gensidig ansvarlighed. Der kan udarbejdes konkrete praktiske aftaler i de enkelte klasser.

Randers Social- og Sundhedsskole sætter den enkeltes sundhed, trivsel og læring højt. Derfor ønsker vi at praktisere det i dagligdagen på den måde, vi er sammen på. Både ved at tage hånd om den enkelte og sætte fællesskabet højt og derigennem skabe optimale læringsbetingelser samt et etisk grundlag for at arbejde med mennesker inden for social- og sundhedssektoren.

Skolen ønsker, at flest mulig elever når deres mål, får et godt forløb og klarer uddannelsen. Derfor vil vi gerne hjælpe dig, hvis du har brug for det.

Vi har opsat en række ordens- og studieregler, der gælder for elever på Randers Social- og Sundhedsskole:

Studieregler

 • Der vil løbende være hjemmearbejde under dit uddannelsesforløb og en række opgaver, der skal afleveres til faste deadlines. Manglende aflevering af opgaver, kan også få konsekvenser for indstilling til prøve.
 • En del af dit uddannelsesforløb foregår som projektarbejde, hvor der bl.a. kan indgå aktiviteter uden for skolen. Disse aktiviteter skal være aftalt med din underviser og registreres.
 • Hvis du bliver syg, eller af anden grund ikke kan komme i skole, skal du give skolen besked.
 • Vi forventer, at du møder til tiden, er aktiv og deltagende, og ikke forlader undervisningen i utide.
 • Vi forventer, at du udviser respekt for din underviser og den måde din underviser har planlagt undervisningen
 • Vi accepterer ikke snyd i opgavebesvarelser og prøver. Ved snyd i opgaver gives karakteren -03, krav om udarbejdelse af en ny opgave, og det kan få konsekvenser for indstilling til prøve. Ved snyd til prøver bortvises du fra prøven.

Ordensregler

Skolens ejendom

 • Vi forventer, at du behandler bøger, inventar, udstyr og lokaler med respekt og rydder op efter dig, overalt hvor du færdes.

Rygning

 • Skolen er røgfri, både ude og inde. Dette gælder også E-cigaretter. Rygning accepteres kun på det tilladte markerede område ved cykelskur. Skolen har tilbud om rygestopkursus.

Alkohol og narkotika

 • Vi accepterer ikke brug af alkohol på skolen. Ligeledes accepteres ikke brug, besiddelse og salg af euforiserende stoffer, ligesom du ikke må møde påvirket i skole.

Mobning, trusler om vold og vold

 • Vi accepterer ikke nogen former for mobning, trusler om vold og vold og overtrædelse kan også medføre politianmeldelse.

Det er mobning, når man groft eller gentagne gange udsætter en anden for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende og vedkommende ikke er i stand til at forsvare sig.

Deling af krænkende materiale er også mobning og i de fleste tilfælde faktisk ulovligt.

Du kan læse mere i skolens ”mobbepolitik”.

Tyveri

 • Tyveri på skolen politianmeldes.

Ved overtrædelse af studie- & ordensregler

Skolen kan alt efter situationens alvor og overtrædelsens karakter iværksætte en eller flere af følgende sanktioner:

 • Mundtlig påtale
 • Skriftlig advarsel
 • Hjemsendelse i kortere eller længere tid
 • Bortvisning fra skolen, ophør af uddannelsesforløb/ophævelse af uddannelsesaftale
 • Politianmeldelse i særligt alvorlige tilfælde

Al dokumentation, f.eks. referater og afgørelser i forbindelse med overtrædelsen, vil indgå i din elevsag.

Hvis du har en uddannelsesaftale, vil din arbejdsgiver blive orienteret, hvis overtrædelse af ordensreglerne har betydning for elevens muligheder for at du kan gennemføre uddannelsesforløbet.

Fraværsprocedure

Hvis du bliver syg, eller af anden grund ikke kan komme i skole, skal du give skolen besked. Det skal du, fordi du har mødepligt. Hvornår du kan holde ferie, afhænger af din skole-praktikplan.

Skolen noterer alt fravær, og fraværet skal have lovlig grund. For meget fravær kan betyde, at du må afbryde uddannelsen, eller at du må tage dele af uddannelsen om.

Hvis skolen oplever fravær uden lovlig grund gentagne gange, kan det medføre bortvisning.

Dit fravær i skoleperioderne registreres, og dit ansættelsessted informeres om fraværet.

Læs mere
Du kan læse mere om reglerne for fravær, og hvad du skal gøre:

Fraværsprocedure Randers

Fraværsprocedure Djursland

 

Klagevejledning

Alle klager skal sendes til Randers Social- og Sundhedsskole.

Se klagevejledningen her

 

Helhedsevaluering

Formålet med helhedsevaluering er at støtte eleven til at forsætte med uddannelsen.

Helhedsevalueringen afholdes som en samtale mellem elev, praktik (arbejdsgiver), kontaktlærer og uddannelsesvejleder. På mødet drøftes de forhold omkring eleven som kræver en samlet indsats.

Læs hele vejledningen om helhedsevalueringer her